Угода з користувачем сайту (договір оферта)

Ця Угода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту https://mirhobby.com.ua/ (далі – «Сайт») належать компанії.

1. Загальні умови

1.1. Ця Угода регулюється нормами чинного законодавства і є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди, приймає умови цієї оферти і положення Угоди (акцепт).

1.2. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни вступають в силу після закінчення 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті. При незгоді Користувача з внесеними змінами він зобов’язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

2. Зобов’язання Користувача

2.1. Користувач зобов'язується не вживати дій, які можуть розглядатися як порушують українське законодавство або норми міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сервісу.

2.2. Користувач зобов'язаний не рідше, ніж один раз на місяць знайомитися з актуальним змістом цієї Угоди, розміщеної за адресою https://mirhobby.com.ua/oferta

2.3. Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається (стаття 440-443 ЦК України). Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від правовласників.

2.4. При цитуванні матеріалів сайту, включаючи захищені законами “про авторське та суміжні права” авторські твори, посилання на Сайт є обов’язковою умовою (стаття 444 ЦК України).

2.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України і загальноприйнятих норм моралі та моральності.

2.6. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.

2.7. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов’язань перед Користувачем у зв’язку з будь-якими можливими або виникнувшими втратами або збитками, пов’язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на або отриманими через зовнішні сайти або ресурси або інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

2.8. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності і не має будь-яких зобов’язань у зв’язку з такою рекламою.

2.9. У разі виникнення між Сторонами суперечок або розбіжностей, що випливають з цієї Угоди або пов'язаних з ним, Сторони вживатимуть усіх заходів щодо їх вирішення шляхом переговорів між собою.

3. Інші умови

3.1. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

3.2 Ця Угода може бути розірвана достроково за взаємною згодою Сторін, а також за ініціативою Адміністрації Сервісу в разі порушення Користувачем умов цієї Угоди без повернення останньому будь-яких грошових коштів.

3.3. Визнання судом якого-небудь положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню не тягне за собою визнання недійсними інших положень Угоди.

3.4. Сторони домовилися, що при виконанні цієї Угоди допускається використання підписів представників Сторін, а також їх печаток за допомогою засобів факсимільного зв'язку, механічного або іншого копіювання, електронно-цифрового підпису або іншого аналога власноручного підпису керівників і печаток організацій. Сторони підтверджують, що додатки до цієї Угоди, підписані і оформлені зазначеним в цьому пункті способом, мають юридичну силу і є обов'язковими для виконання сторонами.

3.4. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав на матеріали Сайту які охороняються відповідно до законодавства. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.